Gayr-i Müslimler camilere girebilir mi?

Gayr-i Müslimler camilere girebilir mi?
02314

Hanefilere göre kafirler Mescid-i Haram dahil bütün camilere girebilirler.[1] “Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.” ayetindeki “felâ yegrabû/yaklaşmasınlar” ifadesi bu yıllarından (h. 9) sonra çıplak halde hacc ve umre etmesinler anlamındadır. Buna göre ayet, müşriklerin mescide yaklaşmalarını değil hacc yapmalarını yasaklamaktadır.[2] Nitekim Sakîf Heyeti Mekke Fethi’nden sonra Allah Resulü’ne geldiklerinde Efendimiz onları mescidde ağırlamış, sahabenin “onlar necis bir topluluktur.” ifadesine karşı ise, necis olmalarının mescide girmelerine mani olmayacağını belirtmiştir. Bu da göstermektedir ki küfürden kaynaklanan necaset kafirin mescide girmesine engel teşkil etmez.[3] Nitekim Hudeybiye Anlaşması’nı yenilemek üzere Medine’ye gelen Ebu Süfyan mescide girmiştir.[4]İmam Malik’e göre müşrikler mescidlere ancak davaların mescitlerde görüldüğü yerlerde hakimin huzuruna çıkabilmek gibi ihtiyaç hissedilen hallerde girebilirler.[5] Şafii ve Hanbeli fakihlere göre de Mescid-i Haram haricindeki mescitlere ihtiyaç duyulduğunda müslümanların izniyle girebilirler. Çünkü ayet Mecid-i Haram’la alakalıdır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Ayrıca Taif Halkı müslüman olmadan önce Medine’ye geldiklerinde Allah Resulü onları Mescid’te ağırlamıştır.[6] Buna göre gayr-i müslimler maddi pislikten arınmış bir şekilde mescitleri ziyaret edebilirler.
[1] Komisyon, el-fetâvâ el-Hindiyye, V, 246; Ayni, el-Binaye, IX, 372.
[2] Ebubekir Ahmed b. Ali el-Cessas, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut, t.y., III, 115.
[3] el-Cessas, a.g.e., III, 114.
[4] İbn Nüceym, el-Eşbah ve’n-Nezair, ; Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, Vehbe Zuhayli, el-Fikhu’l-İslami ve Edilletuhu, IX, 2689.
[5] el-Cessas, a.g.e., III, 114.
[6] Zuhayli, a.g.e., IX, 2690.

Uncategorized

İlginizi Çekebilir